OPINIÓ
29 novembre 2018 2.00 h

A LA TRES

Nacionalisme ranci

JOAN RUEDA / JRUEDA@ELPUNTAVUI.CAT
“La con­nexió de Bor­rell amb el naci­o­na­lisme més ranci l’està sal­vant

“Per què els Estats Units tenen un major nivell d’inte­gració política? Pri­mer, perquè tenen tots el mateix idi­oma i, segon, perquè tenen molt poca història al dar­rere. Van arri­bar a la inde­pendència gai­rebé sense història, l’única cosa que havien fet era matar qua­tre indis.” Les decla­ra­ci­ons són de l’encara minis­tre d’Afers Exte­ri­ors del govern espa­nyol, Josep Bor­rell, i les va fer en un fòrum orga­nit­zat per la Uni­ver­si­tat Com­plu­tense de Madrid sobre el futur d’Europa. Encara que hi ha dife­rents esti­ma­ci­ons –l’his­pa­nista Ángel Rosem­blat par­lava en els seus estu­dis d’uns 13 mili­ons d’habi­tants a Amèrica l’any 1492 i els his­to­ri­a­dors de l’escola de Berke­ley l’aug­men­ta­ven fins als 112 mili­ons–, la rea­li­tat és que van morir al vol­tant del 95% dels indígenes. Les més recents exca­va­ci­ons situen la població en uns 60 mili­ons i la mor­ta­li­tat en els 50. Sigui com sigui, un geno­cidi, tot i que alguns defen­sen que no ho va ser pel fet que van morir “de malal­tia”. Com si les malal­ties no hagues­sin arri­bat amb els colo­nit­za­dors. A l’Amèrica del Nord, a més, els colo­nit­za­dors no hi eren només per saque­jar les rique­ses, com els espa­nyols, sinó que s’hi volien que­dar, volien subs­ti­tuir, lite­ral­ment, una cul­tura per una altra. Vaja, que Bor­rell va fer mofa d’un geno­cidi. A més, va obviar que als Estats Units es par­len més d’un cen­te­nar d’idi­o­mes i que n’hi ha més d’una tren­tena amb reco­nei­xe­ment legal, com ara el francès en qua­tre estats del sud o una vin­tena de llengües indígenes a Alaska o Hawaii.

Si les decla­ra­ci­ons de Bor­rell van ser pre­me­di­ta­des per tapar l’escàndol Aben­goa, com va fer quan va decla­rar la guerra a Flan­des el dia que es va saber que el mul­ta­rien, o si, sim­ple­ment, obe­eix a l’estil Bor­rell, només ho sap ell. Ara, que les decla­ra­ci­ons i, sobre­tot, el to deno­ten l’estil supre­ma­cista del pit­jor naci­o­na­lisme espa­nyol és una obvi­e­tat. Calia colo­nit­zar-los i, total, si per això calia matar qua­tre indis, no passa res. Segu­ra­ment aquesta con­nexió de Bor­rell, i de part del PSOE, amb el naci­o­na­lisme més ranci de Cs i el PP és el que fa que encara sigui minis­tre, tot i haver men­tit quan es va des­ta­par el cas Aben­goa i haver estat mul­tat per un orga­nisme del mateix govern.