OPINIÓ
29 desembre 2018 2.00 h

FULL DE RUTA

L’extrem de la dreta

GERMÀ CAPDEVILA
L’extrema dreta tor­narà al poder amb més ganes de revenja que mai. Cata­lu­nya faria bé de pre­pa­rar-se per a aquest esce­nari

Grans esca­ra­falls aquí i allà per “l’entrada de l’extrema dreta a les ins­ti­tu­ci­ons” de la mà del PP i Ciu­da­da­nos, que han pac­tat amb Vox la com­po­sició de la mesa del Par­la­ment andalús, amb una cadira per als extre­mis­tes d’Abas­cal. No sé veure quina és la nove­tat.

Una de les grans men­ti­des de la Tran­sició –una de tan­tes– és la que asse­gu­rava que a Espa­nya no hi havia extrema dreta com a França, a Hon­gria, a Ale­ma­nya o a Àustria. L’Estat espa­nyol havia fet tan bé el trànsit de la dic­ta­dura a la democràcia que no hi havia lloc per a l’extrema dreta. Fins i tot l’esquerra encara parla de “cor­dons sani­ta­ris” per impe­dir l’accés de l’extrema dreta a les ins­ti­tu­ci­ons. Quina gran impos­tura! L’extrema dreta no ha arri­bat ara a les ins­ti­tu­ci­ons amb Vox. L’extrema dreta no n’ha mar­xat mai. El pacte cons­ti­tu­ci­o­nal després de la mort de Franco es va fer entre l’anti­fran­quisme i l’extrema dreta. L’extrema dreta va tute­lar el dis­seny i la imple­men­tació de l’estruc­tura ins­ti­tu­ci­o­nal de l’Estat cons­ti­tu­ci­o­nal. L’extrema dreta ha gover­nat Espa­nya de 1996 a 2004 i de 2011 a 2018. L’extrema dreta és la força política amb més dipu­tats al Par­la­ment de Cata­lu­nya. Jo no sé veure gaire diferència entre Aznar i Le Pen, entre Rajoy i Erdo­gan, entre Rivera i Sal­vini, entre Abas­cal i Orban.

L’única nove­tat en el pano­rama polític espa­nyol és la frag­men­tació de la dreta, amb tres for­ces que defen­sen el mateix, amb mati­sos no gaire impor­tants. El domini ideològic per part de l’extrema dreta –amb un con­trol ferri de l’apa­rell mediàtic a l’Estat– és tan fort que con­ta­mina el relat de l’esquerra, que tot sovint mos­tra tics dre­tans que hom no troba en cap altra esquerra euro­pea.

El que passa a Anda­lu­sia és només un avís per a nave­gants sobre el que pas­sarà a Espa­nya a les pro­pe­res elec­ci­ons. L’extrema dreta tor­narà al poder amb més ganes de revenja que mai. Cata­lu­nya faria bé de pre­pa­rar-se per a aquest esce­nari.