OPINIÓ
29 desembre 2018 2.00 h

Decebedor balanç de Sánchez

El balanç fet ahir pel pre­si­dent del govern espa­nyol va ser dece­be­dor. Pedro Sánchez va ava­luar posi­ti­va­ment els set mesos que fa que és a La Mon­cloa, i pro­ba­ble­ment és una anàlisi encer­tada pel que fa a polítiques soci­als, com la millora a les pen­si­ons, l’incre­ment del salari mínim i altres mesu­res impul­sa­des pel govern del PSOE. I fins i tot és real el canvi de clima en les rela­ci­ons entre els governs espa­nyol i català que Sánchez va poder jus­ti­fi­car amb les nom­bro­ses reu­ni­ons bila­te­rals cele­bra­des entre con­se­lle­ries i minis­te­ris. Però Sánchez va tor­nar a evi­tar el pas de la retòrica del diàleg a les pro­pos­tes con­cre­tes pel que fa al con­flicte amb Cata­lu­nya. Encara pit­jor, el pre­si­dent espa­nyol no només no té un pro­jecte per a la majo­ria dels cata­lans, sinó que menys­prea les pro­pos­tes que se li fan des de la part cata­lana, com és el docu­ment amb 21 punts que li va lliu­rar el pre­si­dent Torra.

Sánchez va jus­ti­fi­car bé ahir la rege­ne­ració que va supo­sar la moció de cen­sura per fer fora un govern com el del PP anco­rat en la cor­rupció i l’auto­ri­ta­risme anti­de­mocràtic. Però oblida que aquesta bene­fi­ci­osa ope­ració, que li va donar la pre­sidència, va ser pos­si­ble gràcies a la gene­rosa impli­cació de l’inde­pen­den­tisme català mal­grat la dura repressió patida. El prin­ci­pal error que pot come­tre Sánchez és mime­tit­zar l’immo­bi­lisme que va prac­ti­car Rajoy amb la coar­tada lega­lista que situa la Cons­ti­tució com una arma llancívola i un mur infran­que­ja­ble per a les aspi­ra­ci­ons democràtiques de la majo­ria de cata­lans. Si es manté per aquest camí ni resoldrà res del con­flicte amb Cata­lu­nya ni dis­po­sarà dels suports neces­sa­ris per tirar enda­vant el seu pro­jecte, començant pels pres­su­pos­tos esta­tals.