OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 29 desembre 2018 2.00 h

A LA TRES

Menteixen, i ho saben

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Han sen­tit els mes­tres i pro­fes­sors el que ha dit una alt càrrec del PP?

Ja saben que jo, de tant en tant, em fixo en coses ben estra­nyes. Ahir, per exem­ple, en comp­tes d’estar pen­dent del dar­rer Con­sell de Minis­tres de l’any i de la com­pa­rei­xença del pre­si­dent Sánchez; o en comp­tes d’estar pen­dent del famós docu­ment de 21 punts de Torra (famós perquè ningú sap quins són, aquests punts, beneïda estratègia), resulta que em vaig fixar en les decla­ra­ci­ons del dia abans de la vice­se­cretària de comu­ni­cació del PP, Isa­bel Díaz Ayuso. Díaz se’n va anar dijous a La Sexta a defen­sar el pacte que el PP, Ciu­ta­dans i Vox han fet a Anda­lu­sia i, en ser inter­ro­gada sobre aquesta aliança (ara els dia­ris espa­nyols en diuen aliança, perquè es veu que així no els sem­bla tan gros aquest pacte), va apli­car allò tan clàssic que la millor defensa és un bon atac. Díaz va con­si­de­rar del tot nor­mal l’acord tri­par­tit a Anda­lu­sia i, en canvi, va apro­fi­tar la mateixa res­posta per retreure al PSOE “que hagin pac­tat amb els inde­pen­den­tis­tes radi­cals, que són racis­tes a Cata­lu­nya i que per­me­ten que els pro­fes­sors menys­preïn els seus alum­nes quan els dema­nen anar a fer un pis si ho fan en cas­tellà”. Sí, sí. Tor­nin-s’ho a lle­gir. A Cata­lu­nya, diu la vice­se­cretària de comu­ni­cació del PP –que no és un càrrec qual­se­vol– que els pro­fes­sors menys­preen els seus alum­nes si els dema­nen anar a fer un pis en cas­tellà. Però, com gosa, aquesta dona dir això? Com s’hi atre­veix? Com pot dir aques­tes bar­ba­ri­tats i que­dar-se tan ample? No sé quants dels que vostès avui em lle­gi­ran –i lle­gi­ran el que ha dit aquesta senyora– són mes­tres o pro­fes­sors. Però sé que no n’hi ha ni un –ni entre els que em lle­gei­xen ni entre els que no– que faci això. D’on ho treu, la vice­se­cretària de comu­ni­cació del PP tot això? I com és que ningú li diu res? M’indigna. He bus­cat qui era aquesta tal Isa­bel Díaz, i he vist que, a banda del càrrec al PP, és peri­o­dista, lli­cen­ci­ada per la Uni­ver­si­dad Com­plu­tense de Madrid. Que no hi era, a classe, el dia que expli­ca­ven que els fets s’han de con­tras­tar? No hi era el dia que expli­ca­ven la diferència entre infor­mar i mani­pu­lar, o men­tir? Qui es pot creure que a Cata­lu­nya hi hagi cap pro­fes­sor que menys­preï qui li parli en cas­tellà, ni que sigui per anar a fer un pis? Com es pot dir, tot això, i que­dar-se tan ample? Men­tei­xen, ho saben, i es que­den tan amples. És indig­nant.