OPINIÓ
30 gener 2019 2.00 h

La reputació d’Espanya

El govern espa­nyol posarà tota la carn a la gra­e­lla de la comu­ni­cació per impo­sar la seva ‘veri­tat’ sobre el con­flicte amb Cata­lu­nya i el judici als líders inde­pen­den­tis­tes cata­lans no només dins l’Estat, sinó també a fora. És cons­ci­ent que no con­trola la per­cepció inter­na­ci­o­nal del que passa a Cata­lu­nya i que els fets de l’1-O, l’existència dels pre­sos i exi­li­ats polítics i la pro­funda irre­gu­la­ri­tat del procés judi­cial als líders de l’inde­pen­den­tisme ero­si­o­nen la seva cre­di­bi­li­tat. Per això, davant el risc que l’alta­veu del judici empit­jori aquesta situ­ació, ha pre­pa­rat una con­tra­cam­pa­nya que, segons la seva res­pon­sa­ble, la secretària d’estat de l’Espa­nya Glo­bal, Irene Lozano, tindrà tots els diners que neces­siti.

La repu­tació d’Espa­nya serà a par­tir d’ara política d’estat, per pro­jec­tar l’“Espa­nya democràtica, moderna, solidària i euro­pe­ista” (sic) i desa­cre­di­tar ver­si­ons alter­na­ti­ves, encara que esti­guin ava­la­des per indi­ca­dors objec­tius o inde­pen­dents; com ara l’informe Greco del Con­sell d’Europa, que situa Espa­nya a la cua d’Europa en inde­pendència judi­cial, o el del Fòrum Econòmic Mun­dial, que la situa al nivell de Botswana. O el de Trans­pa­rency Inter­na­ti­o­nal, que ahir situ­ava Espa­nya en per­cepció de cor­rupció més a prop de les “autocràcies” que de les “democràcies ple­nes”.

Que Espa­nya recorri a la pro­pa­ganda d’estat per mirar d’impo­sar al món el seu relat esbi­ai­xat sobre Cata­lu­nya també indica que la per­cepció sobre el que està pas­sant aquí, sobre la legi­ti­mi­tat democràtica del procés sobi­ra­nista i sobre l’auto­ri­ta­risme i la injustícia amb què l’ha afron­tat Espa­nya arrela més enllà dels Piri­neus fins al punt de pre­o­cu­par, i molt, l’Estat. És per això que Cata­lu­nya ha de per­sis­tir a uti­lit­zar tots els canals pos­si­bles per expli­car al món la rea­li­tat, de pri­mera mà i sense inter­me­di­a­ris.