POLÍTICA
BARCELONA - 30 gener 2019 2.00 h

El trasllat dels presos polítics comença divendres

 El Suprem ho comunica als advocats, tot i que no ha fixat la data del judici

 La Guàrdia Civil els durà a Madrid

MAYTE PIULACHS - BARCELONA

El Tri­bu­nal Suprem va comu­ni­car ahir als advo­cats dels nou pre­sos polítics, que final­ment el seu tras­llat a Madrid començarà aquest diven­dres. Els Mos­sos d’Esqua­dra seran els encar­re­gats de dur-los a la presó de Bri­ans 2, a Sant Esteve Ses­ro­vi­res, i d’allà es des­co­neix exac­ta­ment quan la Guàrdia Civil els durà als penals de Madrid. El Minis­teri de l’Inte­rior, res­pon­sa­ble de l’ope­ració, només ha con­fir­mat que el tra­jecte serà d’una tirada i que no faran nit a Sara­gossa, com van fer en la vin­guda a Cata­lu­nya, amb els homes. Tan­ma­teix, l’alt tri­bu­nal encara no ha fixat la data del judici (la dar­rera pre­visió era el 5 de febrer) i, si s’endar­re­reix, el tras­llat també podria tor­nar a can­viar-se (es va anun­ciar el 29), segons el parer d’algu­nes defen­ses.

D’altra banda, el Suprem va dene­gar ahir, i amb retard, la petició del pre­si­dent del Par­la­ment de Cata­lu­nya, el 20 de desem­bre pas­sat, perquè els sis excon­se­llers en presó pre­ven­tiva pogues­sin decla­rar en la comissió d’inves­ti­gació sobre l’apli­cació del 155 a Cata­lu­nya, el 22 de gener pas­sat. Aquell mateix dia, JxCat, la CUP, els comuns i ERC van denun­ciar “una estratègia dilatòria” de l’alt tri­bu­nal, en obrir tres dies abans una con­sulta a les parts, per no dei­xar inter­ve­nir l’exvi­ce­pre­si­dent Oriol Jun­que­ras i els excon­se­llers Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Rull i Josep Turull, i es va ajor­nar la seva com­pa­rei­xença.

En la inter­lo­cutòria, el tri­bu­nal refusa la com­pa­rei­xença dels sis pre­sos tot adduint que pot coin­ci­dir amb la data del judici, encara des­co­ne­guda, i perquè la seva inter­venció en la comissió podria per­ju­di­car el seu dret de defensa. Per això, i “per ara”, afirma la sala, es denega aquesta auto­rit­zació.

D’altra banda, el pre­si­dent d’Òmnium, Jordi Cui­xart, va asse­gu­rar ahir que la nega­tiva del Tri­bu­nal Suprem de posar-lo en lli­ber­tat pro­vi­si­o­nal “res­pon al descrèdit acu­mu­lat de la justícia espa­nyola a Europa”. La seva defensa també qüesti­ona que s’argu­menti el risc de fugida “per l’acció de ter­cers”, en al·lusió als exi­li­ats.

Ribó i “l’aberrant” unitat d’Espanya

El síndic de greuges, Rafael Ribó, va manifestar ahir que és “completament aberrant” afirmar que l’estat de dret “es basa en la unitat de la pàtria”, i va qualificar d’“injusta” i d’“incomprensible” la presó preventiva dels líders independentistes, segons Efe.

Durant la seva compareixença ahir a la comissió d’investigació del Parlament sobre l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, Ribó va rebatre les afirmacions de magistrats i de dirigents de les forces constitucionalistes que l’estat de dret “es basa en la unitat de la pàtria”: “L’article 1 de la Constitució diu que Espanya és un estat social, democràtic i de dret. Això és el frontispici”, i dir que l’estat de dret “es basa en la unitat de la pàtria és aberrant”, va reblar. Segons el síndic, l’aplicació del 155 a Catalunya va ser “inconstitucional” i va assegurar que durant la seva aplicació es van veure afectats drets socials i de seguretat dels ciutadans.