POLÍTICA
MADRID - 30 gener 2019 2.00 h

‘Lozano news’ ven Espanya

 L’exdiputada d’UPyD, a les ordres de Borrell, combat des d’Espanya Global la “desinformació independentista” sobre el judici

 Cobra 110.000 euros per modernitzar la marca Espanya d’Espinosa de los Monteros

 Exigia el 155 ja el 2014

DAVID PORTABELLA - MADRID

Mari­ano Rajoy, amb la volun­tat de con­ver­tir Espa­nya en una marca, va crear l’Alt Comis­si­o­nat per la Marca Espa­nya i va con­fiar el càrrec a Car­los Espi­nosa de los Mon­te­ros y Ber­naldo de Quirós. En la pre­sen­tació de la marca Espa­nya, ofi­ci­ada per la model Nie­ves Álva­rez el 4 de juny del 2013 a Brus­sel·les, hi havia canapès del cui­ner basc Asier Abal, un espec­ta­cle de fla­menc... L’ànim era pas­se­jar el bon nom d’Espa­nya pel món amb cofo­isme indis­si­mu­lat, però Espi­nosa de los Mon­te­ros, que tenia rang de secre­tari d’estat tot i ser alhora vice­pre­si­dent d’Indi­tex i con­se­ller d’Acci­ona i de Schind­ler, aviat va mirar cap a Cata­lu­nya. Quan va ser con­vi­dat a la Uni­ver­si­tat Inter­na­ci­o­nal Menéndez Pelayo de San­tan­der, el 18 de juny d’aquell 2013, l’ambai­xa­dor de la marca Espa­nya esmo­lava els pri­mers dards: “Si algú el que vol és pro­mo­ci­o­nar un poble de Cata­lu­nya o bé Cata­lu­nya, el pri­mer que ha de dir és que Cata­lu­nya és a Espa­nya, perquè fer qual­se­vol altra cosa és un esforç estèril.” Quan la moció de cen­sura va entro­nit­zar Pedro Sánchez a La Mon­cloa i Josep Bor­rell va jurar el càrrec com a minis­tre d’Afers Estran­gers, la sala de coman­da­ment soci­a­lista va tro­bar urgent enver­nis­sar la marca Espa­nya i va néixer Espa­nya Glo­bal. Al cap­da­vant de l’ofi­cina, l’ele­gida va ser Irene Lozano, exdi­pu­tada d’UPyD, que ara pro­ta­go­nitza una gira a Brus­sel·les i altres capi­tals euro­pees con­tra la “desin­for­mació inde­pen­den­tista” i les fake news que ella veu sobre el judici de l’1-O.

Abans de lide­rar la cro­ada per defen­sar la ins­trucció del jutge del Suprem Pablo Lla­rena, l’obsessió de Lozano va ser que Espa­nya Glo­bal tingués el sim­bo­lisme de ser el pri­mer anunci de l’any 2019 a TVE després de les cam­pa­na­des. I no li va ser difícil, perquè TVE i Espa­nya Glo­bal tenen el mateix amo, que és l’Estat, és a dir, el con­tri­bu­ent. En con­tra­po­sició amb la model Nie­ves Álva­rez com a esten­dard triat per Espi­nosa de los Mon­te­ros, Lozano va esco­llir el jove actor Alejo Sau­ras per a un espot en què ell recita El Qui­xot en un tea­tre i pro­voca que cada espec­ta­dor s’alci a pro­cla­mar una bon­dat d’Espa­nya. “Al món només hi ha dinou democràcies ple­nes. I en som una”, és el mis­satge cen­tral de l’espot. El seu dina­misme a les xar­xes soci­als –en què Lozano fa el postu­reig diplomàtic de pen­jar una foto­gra­fia amb cada entre­vis­tat, des del por­ta­veu de la CE, Mar­ga­ri­tis Schi­nas, fins a l’ex-pre­mier belga Didier Reyn­ders–, però, topa amb rèpli­ques cons­tants del sena­dor d’EH Bildu Jon Iñarritu. “Després d’estu­dis com el del Reial Ins­ti­tut Elcano, que asse­nya­len que Espa­nya és vista a Europa com el país més con­flic­tiu i auto­ri­tari de la UE, el Minis­teri d’Afers Estran­gers posa en marxa aquesta cam­pa­nya d’auto­pro­pa­ganda”, va adver­tir Iñarritu amb l’arri­bada del 2019.

Si bé en el web d’Afers Estran­gers s’ha fet eli­mi­nar de la bio­gra­fia el pas pel Congrés de bra­cet amb Rosa Díez i Toni Cantó i es pre­senta com a escrip­tora, Lozano (Madrid, 1971) va ocu­par un escó per UPyD del 2011 al 2015, i pel PSOE el 2016 per desig de Pedro Sánchez. I ella ja exi­gia el 155 abans que Rajoy l’estrenés. “Hi ha coses a Cata­lu­nya –com la inca­pa­ci­tat de garan­tir als nens que s’edu­quin en la seva llen­gua materna– que jus­ti­fi­ca­rien la uti­lit­zació de l’arti­cle 155, que no és sus­pen­dre l’auto­no­mia. És sim­ple­ment dir al pre­si­dent de la comu­ni­tat autònoma: «Escolti, actuï vostè així per garan­tir els drets de tot­hom.» I, si no ho fa, es pot por­tar aquesta pro­posta al Senat i reti­rar-li les com­petències per un període de temps con­cret. Ningú està par­lant aquí de ter­ratrèmols”, va rei­vin­di­car el setem­bre del 2014.

Amb un sou de 110.000 euros –pagat pels con­tri­bu­ents esta­tals, ja siguin uni­o­nis­tes, fede­ra­lis­tes o inde­pen­den­tis­tes–, supe­rior al del mateix pre­si­dent espa­nyol, Lozano creu que ella “s’hi juga molt” a l’hora “d’expli­car el que passa de veri­tat”. “Si bé en l’època de l’1-O la con­signa era «no es res­pon», ara sí”, afirma. Qua­tre anys abans de l’octu­bre del 2017, Espi­nosa de los Mon­te­ros ho tenia clar: “Si la secessió cata­lana per­ju­di­ca­ria la marca Espa­nya? Si un llamp arrenca una branca d’un arbre, l’arbre pateix, però pateix més la branca.” I Lozano no vol que el seu arbre de bones notícies sobre Espa­nya rebi cap llamp judi­cial.

6
anys va tenir escó al Congrés Irene Lozano. Com a secretària d’estat d’Espanya Global, ahir convocava a Brussel·les només mitjans estatals i estrangers per lloar el bon nom d’Espanya i vetava els d’àmbit català.