POLÍTICA
BARCELONA - 30 març 2019 2.00 h

Boya deixa la direcció de la CUP víctima de ‘mobbing’

 L’exdiputada parla “d’agressió psicològica” contínua d’un militant

 El partit activa ara un protocol

EMMA ANSOLA - BARCELONA

@L’exdi­pu­tada Mireia Boya, fins ahir mem­bre i por­ta­veu del secre­ta­riat naci­o­nal de la CUP, deixa l’òrgan de direcció víctima, segons ha expli­cat ella mateixa, “d’agressió psi­cològica” d’un com­pany mili­tant amb qui es veia obli­gada a tor­nar a tre­ba­llar dar­re­ra­ment.

Boya ha denun­ciat que la situ­ació va començar en la seva etapa de dipu­tada, la qual cosa li va pro­vo­car “pro­ble­mes de salut”. “Ara, quan hi he hagut de coin­ci­dir de nou i amb el record d’aquells com­por­ta­ments agres­sius i rols de poder, tot i dema­nar evi­tar-ho, he vist amb tris­tesa com les orga­nit­za­ci­ons ten­dim a cap­gi­rar les pri­o­ri­tats”, afirma la por­ta­veu.

La notícia va sac­se­jar ahir la for­mació —Boya va ser la can­di­data indi­vi­dual més votada entre la militància quan es va ele­gir el nou secre­ta­riat el 2018— i l’escena política després que l’exdi­pu­tada va asse­nya­lar que se’n va perquè li cal “temps” per cui­dar-se un cop cons­ta­tat que el par­tit ha obli­dat “posar les per­so­nes i les cures al cen­tre”. Boya s’aco­mi­ada de la militància amb un “fins aviat” i afirma que no deixa la política perquè “ens espera una cam­pa­nya deci­siva per fer créixer la uni­tat popu­lar”.

La denúncia de Boya va obte­nir res­posta del secre­ta­riat naci­o­nal de la CUP, que es va com­pro­me­tre a inves­ti­gar els fets i que va adme­tre que encara té “man­can­ces i con­tra­dic­ci­ons” com a “orga­nit­zació femi­nista”, perquè no són “imper­me­a­bles a un sis­tema patri­ar­cal que tra­vessa” les seves “vides” i les seves “prac­ti­ques mili­tants”. La for­mació ara apli­carà el pro­to­col d’abor­datge d’agres­si­ons mas­clis­tes, que no des­carta haver de dei­xar els càrrecs o la sus­pensió tem­po­ral o defi­ni­tiva de la militància en el cas de l’agres­sor. No obs­tant això, el pro­to­col té per objecte repa­rar el dany i gene­rar espais segurs per a la militància.

LA FRASE

Durant el meu temps de diputada vaig patir un episodi continuat d’agressió psicològica
Mireia Boya
PORTAVEU DE LA CUP I MEMBRE DEL SECRETARIAT NACIONAL