POLÍTICA
BARCELONA - 30 març 2019 2.00 h

El vet a TV3 indigna el Col·legi i el Sindicat de Periodistes

 Els professionals de TV3 i Catalunya Ràdio hi veuen censura i el Col·legi de Periodistes ho considera “ingerència política”

 TVE pot seguir usant “fugitius” i “cop a la democràcia” com fan el PSOE, el PP i Cs

XAVIER MIRÓ - BARCELONA

A Cata­lu­nya la lli­ber­tat d’expressió de, com a mínim, la mei­tat dels ciu­ta­dans perd un llençol a cada bugada. La Junta Elec­to­ral Pro­vin­cial de Bar­ce­lona ha pro­hi­bit a la tele­visió i la ràdio públi­ques cata­la­nes usar la paraula “exili” per refe­rir-se a la situ­ació del pre­si­dent Puig­de­mont, dels excon­se­llers Puig, Ser­ret i Comín, així com de les exdi­pu­ta­des Rovira i Gabriel, que van mar­xar a l’estran­ger per evi­tar ser empre­so­na­des pre­ven­ti­va­ment ja fa gai­rebé un any i mig –el temps que fa que estan pri­vats de lli­ber­tat l’exvi­ce­pre­si­dent Jun­que­ras, els excon­se­llers Romeva, Turull, Rull, Forn i Bassa; l’expre­si­denta For­ca­dell i els líders civils Sànchez i Cui­xart. D’altra banda, els peri­o­dis­tes de TV3 i Cata­lu­nya Ràdio tam­poc es poden refe­rir a aquests dar­rers com a “pre­sos polítics” tot i que estan empre­so­nats per haver impul­sat un referèndum i, alguns, per haver apro­vat una decla­ració d’inde­pendència sense efec­tes. Donant la raó al recurs de Ciu­ta­dans, els magis­trats de la Junta Elec­to­ral con­si­de­ren que l’ús d’aquests ter­mes vul­nera “la neu­tra­li­tat infor­ma­tiva” i s’iden­ti­fica amb “els mis­sat­ges elec­to­rals de deter­mi­na­des opci­ons polítiques”, en referència a JxCat, ERC, Cata­lu­nya En Comú i la CUP. Cal recor­dar que els peri­o­dis­tes de TV3 i Cata­lu­nya Ràdio no uti­lit­zen sis­temàtica­ment les dues expres­si­ons i també es refe­rei­xen en mol­tes oca­si­ons als pre­sos polítics com a “pre­sos inde­pen­den­tis­tes”, “polítics empre­so­nats”, etc.

En canvi, la tele­visió pública espa­nyola pot con­ti­nuar usant sis­temàtica­ment els ter­mes “fugi­tius de la justícia” i “polítics pre­sos” amb què es refe­reix als matei­xos afec­tats. Ho pot con­ti­nuar fent tal com ho fan sis­temàtica­ment el PSOE, el PP i Ciu­ta­dans. En aquest cas, els magis­trats de la Junta Elec­to­ral Pro­vin­cial de Bar­ce­lona no con­si­de­ren que s’afecti la ”neu­tra­li­tat infor­ma­tiva” ni que aquests ter­mes s’iden­ti­fi­quin amb “els mis­sat­ges elec­to­rals de deter­mi­na­des opci­ons polítiques”. Aquests dar­rers ter­mes no “s’apar­ten injus­ti­fi­ca­da­ment de la lega­li­tat vigent” com sí ocorre, segons els magis­trats, amb aquells altres.

Els con­sells pro­fes­si­o­nals de TV3 i Cata­lu­nya Ràdio acu­sa­ven ahir la Junta Elec­to­ral d’“ultra­pas­sar les seves com­petències”, de “cen­sura” i d’ata­car la lli­ber­tat d’expressió i de premsa perquè, pro­hi­bint-los deter­mi­na­des parau­les i enfo­ca­ments infor­ma­tius “de forma arbitrària”, el que fan és cons­ti­tuir-se en una mena de “Minis­teri de la Veri­tat”. De fet, el con­sell de Cata­lu­nya Ràdio recorda que l’ús d’aques­tes expres­si­ons ha estat molt deba­tut al si de l’orga­nisme i que “sem­pre” ha defen­sat que “era millor uti­lit­zar-ne d’altres” dei­xant-ho a la lli­ber­tat d’elecció dels peri­o­dis­tes. El Col·legi de Peri­o­dis­tes de Cata­lu­nya con­si­dera la decisió dels magis­trats una “intro­missió” en la infor­mació d’aquests mit­jans afec­tant “la lli­ber­tat d’infor­mació i la no ingerència política”. També el Sin­di­cat de Peri­o­dis­tes se soli­da­rit­zava ahir amb els mit­jans afec­tats.

D’altra banda, a més de san­ci­o­nar-los per haver donat cober­tura a la mani­fes­tació pels pre­sos a Madrid, els obliga a com­pen­sar el PSOE, el PP i Cs.

LES FRASES

Prohibir paraules o canviar l’enfocament de les notícies de forma arbitrària ens remet al Ministeri de la Veritat
Consells de TV3 i Cat Ràdio
Representa una intromissió en tota regla a un dels pilars fonamentals de la democràcia: la llibertat d’informació
Col·legi de Periodistes
TV3 obeirà la decisió de la Junta Electoral. Això no vol dir assumir que és justa, perquè no ho és
Vicent Sanchis
DIRECTOR DE TV3

TVE no cal que compensi res

També per un recurs de Cs, TV3 ha de compensar aquest partit i el PSOE i el PP amb un espai informatiu de durada igual a la que va fer de la manifestació pels presos a Madrid. En canvi, TVE no ha de compensar ningú, tot i que també va fer una àmplia cobertura de la manifestació. El director de TV3, Vicent Sanchis, explicava ahir el perquè. En el cas de TVE, “ningú hi ha presentat recurs”.