POLÍTICA
MADRID - 30 març 2019 2.00 h

Iglesias vol un referèndum amb més opcions que sí o no

 Podem porta en el programa electoral la consulta a Catalunya

 “Que no facin jugar a percentatges o multireferèndums”, avisa Torra

 El govern de Sánchez hi veu una línia vermella que no es pot creuar

DAVID PORTABELLA - MADRID

La fines­tra que va obrir Miquel Iceta i que tant el PSOE sen­cer com el govern de Pedro Sánchez han tan­cat amb una desau­to­rit­zació monolítica, va ser reo­berta ahir pel líder de Podem, Pablo Igle­sias, que por­tarà en el pro­grama elec­to­ral un referèndum a Cata­lu­nya que vagi mes enllà d’un sí o un no a la inde­pendència i incor­pori opci­ons que “no tenen per què ser només dues”. Davant l’ober­tura a una con­sulta que no sigui binària sinó que inclo­gui una elecció entre esgla­ons dife­rents d’auto­go­vern, el pre­si­dent Quim Torra va fer una crida des de Lis­boa a no des­na­tu­ra­lit­zar el sig­ni­fi­cat d’un referèndum. “La qüestió és si el PSOE i Podem estan dis­po­sats a accep­tar el dret a l’auto­de­ter­mi­nació de Cata­lu­nya. Que no ens vul­guin fer jugar amb per­cen­tat­ges o mul­ti­re­ferèndums”, va dir el pre­si­dent.

Igle­sias, que paga un preu elec­to­ral en alguns indrets per la seva aposta pel dret a deci­dir, va dir que vol que Cata­lu­nya es quedi a Espa­nya, però que la “solució democràtica” per resol­dre el con­flicte polític català “ha de ser un referèndum”. “Quan es posa inde­pendència al referèndum, s’està trac­tant de con­di­ci­o­nar-ne la direcció”, va lamen­tar, a l’hora d’evi­tar el binari sí o no.

“Una línia ver­me­lla”

Tot i que el mateix Iceta es va veure obli­gat a refer la seva reflexió sobre la idoneïtat de cana­lit­zar un clam inde­pen­den­tista que arribés al 65%, i el PSOE i la can­di­data Merit­xell Batet se n’han des­mar­cat del tot, el debat pre­e­lec­to­ral a un mes del 28 d’abril gira al vol­tant del debat ter­ri­to­rial que pre­ci­sa­ment Pedro Sánchez volia igno­rar per bus­car el cos a cos en l’eix esquerra-dreta. Si bé Sánchez ja ha eli­mi­nat qual­se­vol al·lusió a la via fede­ral i en els seus 110 com­pro­mi­sos amb l’Espa­nya que vols, en el punt 98 pro­met “enfor­tir el model autonòmic” i prou, ahir el govern es va sen­tir obli­gat a rei­te­rar que “com­bat” l’inde­pen­den­tisme. “No hi ha tal dret a referèndum, no hi ha tal dret a l’auto­de­ter­mi­nació, no exis­teix a la Cons­ti­tució, i aquest govern així ho ha vin­gut dient des del dia 1”, va sen­ten­ciar la minis­tra por­ta­veu, Isa­bel Celaá, al final del Con­sell de Minis­tres i al cos­tat de Merit­xell Batet.

El rebuig al mer debat del dret a deci­dir, segons Celaá, es man­tin­dria fins i tot encara que una futura inves­ti­dura de Sánchez depengués del vot d’ERC i del PDe­CAT. “Això és una línia ver­me­lla per a aquest govern, i per tant no pre­ve­iem res que tin­gui a veure amb això en relació amb la inves­ti­dura”, adver­tia.

El mirall de Por­tu­gal

Des de Lis­boa, Torra ofe­ria a Sánchez el mirall de Por­tu­gal, “país que reco­neix a la seva Cons­ti­tució el dret a l’auto­de­ter­mi­nació dels pobles”. Al Madrid ofi­cial, però, l’arti­cle de la cons­ti­tució por­tu­guesa que es pren de referència per reba­tre l’inde­pen­den­tisme és l’arti­cle 6, que parla d’“estat uni­tari”.

Pas­sant per alt que el mateix Iceta s’ha esme­nat i que Sánchez no ho avala, el pre­si­dent de Ciu­ta­dans, Albert Rivera, va apro­fi­tar un dia més la ferida soci­a­lista i ho va fer amb la ine­xac­ti­tud d’impu­tar al pre­si­dent espa­nyol un aval que no ha donat. “El que plan­te­gen els senyors Sánchez i Iceta d’accep­tar un referèndum d’inde­pendència em sem­bla immo­ral”, va denun­ciar Rivera. “És l’accep­tació que un ciu­tadà espa­nyol que viu a Lleida té un esta­tus dife­rent del d’un que viu a Terol”, va voler equi­pa­rar Rivera.

Des del PP, que com Cs es creu Iceta i no els des­men­ti­ments, Pablo Casado es va ofe­rir com l’únic vot útil per atu­rar un referèndum català. “No ho tole­ra­rem, i per això demano un vot majo­ri­tari a l’única alter­na­tiva que pot evi­tar que Sánchez, amb Puig­de­mont, Torra, Otegi i Igle­sias, per­me­tin aquest full de ruta per a la secessió de Cata­lu­nya”, va recla­mar Casado. El líder de Vox, San­ti­ago Abas­cal, en canvi, refuta la tesi del vot útil per la “covar­dia” del PP i reclama el vot per “sus­pen­dre l’auto­no­mia i il·lega­lit­zar els par­tits sepa­ra­tis­tes”. “Si amb 186 escons es van posar de genolls, ima­gi­neu-vos si en tin­gues­sin 70: sor­ti­rien cor­rents!”, es mofa Abas­cal del PP.

LA FRASE

Em sembla immoral acceptar que un espanyol de Lleida té un estatus diferent del d’un que viu a Terol
Albert Rivera
PRESIDENT DE CIUTADANS