OPINIÓ
30 novembre 2018 2.00 h

FULL DE RUTA

Història i barbàrie

IMMA MERINO
Costa d’enten­dre que Bor­rell pugui ser tan igno­rant per dir que els EUA tenen poca història

Pos­si­ble­ment també cauré en el parany de par­lar de la mena de con­si­de­ra­ci­ons històriques de Josep Bor­rell amb les quals pre­senta els EUA com un model d’inte­gració. I és així que con­tri­buiré modes­ta­ment a la cor­tina que, feta amb un fum aber­rant, se suposa que tapa el fet que la Comisión Naci­o­nal del Mer­cado de Valo­res hagi posat una multa de 30.000 euros al minis­tre desin­fec­tant per haver-se apro­fi­tat d’infor­mació pri­vi­le­gi­ada en la venda d’acci­ons d’Aben­goa, una de les empre­ses de les quals ha estat con­se­ller aquest mes­tre de les por­tes giratòries.

Pot­ser hi estic caient perquè fa poc vaig visi­tar el Pho­e­nix Art Museum, on hi ha una col·lecció impor­tant de peces rea­lit­za­des “abans de la història”, la qual s’esta­bleix que comença quan hi ha escrip­tura i, per tant, tex­tos que rela­ten els fets. Tan­ma­teix, aque­lles matei­xes peces demos­tren que, abans de la història que va arri­bar amb la colo­nit­zació geno­cida, aquell ter­ri­tori estava habi­tat per per­so­nes amb una cul­tura, unes for­mes d’expressió i les seves històries. L’estada a Pho­e­nix for­mava part d’un viatge en què, tra­ves­sant part dels estats d’Ari­zona, Utah i Colo­rado, pen­sava en aque­lles pel·lícules de l’Oest que demos­tren que la història l’escri­uen (i la fil­men) els ven­ce­dors. Tan­ma­teix, fins i tot els wes­terns(molts dels quals sense voler i uns pocs amb intenció) són relats que dei­xen constància que en aquells ter­ri­to­ris no es van matar només qua­tre indis, sinó que hi va haver un geno­cidi (els efec­tes del qual arri­ben al pre­sent) que, de fet, no és ante­rior a la història. Aquesta hi comença. Costa d’enten­dre que Bor­rell pugui ser tan igno­rant i que digui que els EUA tenen poca història: tenen la sufi­ci­ent per docu­men­tar la mateixa barbàrie que hau­ria vol­gut ama­gar. Que sigui capaç de par­lar d’inte­gració quan la història dels EUA és la del domini d’una mino­ria que, posem per cas un altre exem­ple sig­ni­fi­ca­tiu, va escla­vit­zar els “negres” i va negar-los la igual­tat pel que fa als drets civils fins fa poques dècades. Inte­gració en un país amb reser­ves, gue­tos i tota mena de desi­gual­tats? Pot­ser sí que, sense ver­go­nya, Bor­rell va crear una cor­tina de fum. Que digués que només s’hi parla una llen­gua (una men­tida que vol­dria real a Cata­lu­nya?) merei­xe­ria una altra columna, però no l’escriuré.