OPINIÓ
30 novembre 2018 2.00 h

KEEP CALM

Bandera i ideologia

ANDREU PUJOL
La nego­ci­ació pres­su­postària amb els comuns tor­narà a trac­tar la pujada d’impos­tos que ja va ser motiu de tensió durant la legis­la­tura ante­rior

Ara que hi ha vaga de met­ges i que també estem en plena nego­ci­ació dels pres­su­pos­tos, és un moment pro­pici per als debats ideològics. L’espoli fis­cal que pateix Cata­lu­nya i l’estrès de l’admi­nis­tració cata­lana, sot­mesa a un infra­fi­nançament crònic, són un fet. Un dels motors de l’inde­pen­den­tisme és la pos­si­bi­li­tat d’ima­gi­nar un país millor sense aquesta llosa que té con­seqüències reals i pal­pa­bles molt greus sobre el nos­tre dia a dia. Això no treu que par­tint d’aquesta rea­li­tat incon­tes­ta­ble hi hagi dife­rents punts de vista sobre la redis­tri­bució de la riquesa o sobre el pes que han de tenir el sec­tor públic i el pri­vat. Passa en qual­se­vol soci­e­tat. Per enten­dre’ns amb un exem­ple ben gràfic: hi haurà qui pot voler-se des­em­pa­lle­gar del dèficit fis­cal estric­ta­ment per abai­xar impos­tos, men­tre que hi haurà qui pot voler una Cata­lu­nya inde­pen­dent per dotar-se d’un millor estat del benes­tar. El punt de par­tida és el mateix però el destí dife­reix. Ara que els met­ges bran­den ban­de­res amb unes tiso­res rat­lla­des és moment de recor­dar que les reta­lla­des es van pro­duir entre el 2010 i el 2015 fruit d’unes cir­cumstàncies econòmiques, sí, però també sota unes deter­mi­na­des con­vic­ci­ons ideològiques. No va ser fins que va can­viar de color la car­tera de Salut que van començar a créixer les dota­ci­ons pres­su­postàries en aquesta matèria. Més enllà d’això, en la nego­ci­ació pres­su­postària amb els comuns ha res­sor­git un assumpte que ja va ser motiu de tensió en el govern durant la legis­la­tura ante­rior. Men­tre Jun­que­ras defen­sava apu­jar el tram d’IRPF de la Gene­ra­li­tat a les ren­des supe­ri­ors als 90.000 euros –enten­guem-nos, són 7.500 euros al mes– i apli­car una rebaixa a les ren­des més min­ses, des de la branca post­con­ver­gent van des­car­tar-ho. Ara els comuns dema­nen que es pren­gui exac­ta­ment aquesta mesura –entre d’altres per poder apro­var els comp­tes i qui sap si això tor­narà a revi­far les dis­crepàncies gover­na­men­tals.