OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 30 novembre 2018 2.00 h

A LA TRES

No pleguis, ministre!

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Hi ha molts motius, per dema­nar la dimissió de Bor­rell, però a mi em sem­bla que no ens convé

Sem­bla, diuen (tot i que a mi no m’ho sem­bla), que el minis­tre Bor­rell final­ment ha rec­ti­fi­cat i que la inde­pendència dels Estats Units va pas­sar per alguna més que “per haver matat qua­tre indis”. Hi ha qui defensa, arran de les contínues rellis­ca­des del minis­tre (que a mi em sem­bla que com que són fetes a consciència no són pas rellis­ca­des) que Bor­rell ha de dimi­tir. Aquests dies fins i tot algun digi­tal n’ha fet una enquesta, on el sí ha gua­nyat amb uns per­cen­tat­ges dig­nes de democràcies soviètiques. Bor­rell, els ho recordo, és aquell minis­tre que ha estat mul­tat per la Comissió del Mer­cat de Valors espa­nyol (quina ver­go­nya!) per haver uti­lit­zat infor­mació pri­vi­le­gi­ada a l’hora de ven­dre acci­ons d’Aben­goa. És també, els ho recordo, aquell minis­tre que un dia es va inven­tar que li havien esco­pit al Congrés quan ningú ho va veure (excepte, és clar, Pablo Casado, que ho hau­ria vist encara que hagués estat girat d’esquena). Bor­rell, no em vol­dria allar­gar, és també aquell minis­tre que va vetar el pre­si­dent Torra a la cimera de la Unió per a la Medi­terrània, i és aquell minis­tre que a prin­cipi d’octu­bre pas­sat va reti­rar les cre­den­ci­als diplomàtiques al dele­gat de Flan­des a l’Estat espa­nyol perquè no li va agra­dar el que deia sobre Espa­nya (aquesta és la democràcia que tenim, senyors meus). Vull dir amb tot això: té motius, el minis­tre Bor­rell, per dimi­tir? La llista és llarga, i d’argu­ments no en fal­ten. Els Pablos –Casado i Igle­sias– ja li han dema­nat que ple­gui, i hi ha qui el vol repro­var al Congrés. No patei­xin. No dimi­tirà. Una ment pri­vi­le­gi­ada com aquesta (“té una intel·ligència fora del comú i és hon­rat”, Cuni­llera dixit) no la podem dei­xar esca­par. Inde­pen­dent­ment de si hi ha motius o no, Sánchez no es pot per­me­tre cap més dimissió d’un minis­tre (la llista és llarga, en tan poc temps), i a mi em sem­bla que ni a nosal­tres ens convé. A Bor­rell l’hauríem de dei­xar que voltés pel món, que doni lliçons al COI sobre Kosova, a Bèlgica sobre les sentències o als indis ame­ri­cans sobre història. Ens convé un minis­tre des­a­com­ple­xat i sense ver­go­nya (o amb poca ver­go­nya) vol­tant pel món i expli­cant què és Espa­nya.