POLÍTICA
BARCELONA - 31 gener 2019 2.00 h

El TC dona allargues al recurs de Junqueras

 Justifica el seu retard en la “complexitat” en la petició de llibertat

 L’advocat d’ERC demana més temps al Suprem

MAYTE PIULACHS - BARCELONA

El Tri­buna Cons­ti­tu­ci­o­nal (TC) va fer un comu­ni­cat ahir en què jus­ti­fica el seu retard a donar una res­posta al recurs de l’exvi­ce­pre­si­dent Oriol Jun­que­ras perquè resol­gui la seva petició de lli­ber­tat, tot i que va donar allar­gues sobre quan ho farà. L’advo­cat del pre­si­dent d’ERC, el pena­lista Andreu van den Eynde, sol·lici­tava abans-d’ahir al TC que resolgués la seva petició abans de l’inici del judici al Tri­bu­nal Suprem, i, en l’escrit, l’adver­tia que, si no, ini­ci­a­ria acci­ons legals al Tri­bu­nal Euro­peu de Drets Humans (TEDH). I és que després del ple de la set­mana pas­sada i en no asso­lir cap con­sens en el cas, es va difon­dre que el TC ho resol­dria aca­bat el judici del Suprem, quan ja no tin­dria sen­tit la petició.

El ple del Cons­ti­tu­ci­o­nal de dimarts pas­sat va resol­dre per una­ni­mi­tat una pro­vidència, difosa ahir, en la qual res­pon a l’advo­cat que “la com­ple­xi­tat i la rellevància” del recurs pro­voca que l’hagi de con­ti­nuar estu­di­ant i que ja indi­carà la reso­lució. El recurs que estu­dia el TC és el que va pre­sen­tar Jun­que­ras con­tra l’ordre de presó pro­vi­si­o­nal del 2 de novem­bre del 2017, dic­tada per la lla­vors jut­gessa de l’Audi­en­cia Naci­o­nal Car­men Lamela –ara al Suprem–, que va ser la pri­mera que va por­tar el cas fins que el va assu­mir el Suprem. En escrits ampli­a­to­ris, l’advo­cat de Jun­que­ras equi­para la seva situ­ació amb la del líder opo­si­tor kurd Sela­hat­tin Demir­tas, al qual el 20 de novem­bre pas­sat el TEDH va donar la rao, i orde­nava al govern de Tur­quia que el posés en lli­ber­tat per falta de moti­vació en el seu empre­so­na­ment. Aquest és l’escull de fons del TC, el qual vol moti­var bé i amb total con­sens.

La data del judici

D’altra banda, ahir es va saber que l’advo­cat de Jun­que­ras i Raül Romeva va dema­nar, dilluns pas­sat, al Suprem que els advo­cats tin­guin tres set­ma­nes com a mínim de marge des que es fixa l’inici del judici per pre­pa­rar cor­rec­ta­ment les defen­ses. I és que, a més de la data del judici, encara pen­dent (ara es parla del 12 de febrer), el tri­bu­nal ha de resol­dre el munt de pro­ves i tes­ti­mo­nis sol·lici­tats per les parts i, segons la reta­llada que faci, pot des­mun­tar la defensa dels dotze líders polítics i soci­als inde­pen­den­tis­tes.

LA XIFRA

3
setmanes
mínim, des de l’anunci de la data del judici fins al seu inici, demana la defensa d’ERC al Suprem.