OPINIÓ
ASERRANO@ELPUNTAVUI.CAT - 31 gener 2019 2.00 h

A LA TRES

La realitat i les ‘fake news’

ANNA SERRANO - ASERRANO@ELPUNTAVUI.CAT
“Espa­nya Glo­bal no resoldrà els pro­ble­mes d’imatge de l’Estat espa­nyol. Ja es pot dir

Clama el govern espa­nyol con­tra les supo­sa­des fake news dels inde­pen­den­tis­tes. Li pre­o­cupa l’impacte que tenen en la imatge inter­na­ci­o­nal. Que la crisi cata­lana ha afec­tat la visió d’Espa­nya al món és una obvi­e­tat. El minis­tre d’Afers Exte­ri­ors, Josep Bor­rell, adme­tia al setem­bre que la foto­gra­fia exte­rior de l’Estat està “seri­o­sa­ment danyada, sobre­tot a Europa i el món anglo­saxó”. Ho atribuïa a la “pro­pa­ganda” dels par­ti­da­ris de l’Estat propi. No hi ha diferència entre Bor­rell i el seu pre­de­ces­sor, Alfonso Das­tis, cone­gut per les seves apa­ri­ci­ons estel·lars inten­tant jus­ti­fi­car la repressió poli­cial de l’1-O. Com una a la BBC en què va asse­gu­rar men­tre es reproduïa un vídeo que les imat­ges dels cops eren fal­ses o una altra en què l’entre­vis­ta­dor del Deutsche Welle li va aca­bar etzi­bant: “A vostè l’han enviat pel món perquè digui que tot va anar bé.” Bor­rell fa un remake quan va al Par­la­ment euro­peu i posa els 1.000 ferits de l’1-O, cer­ti­fi­cats pels met­ges cata­lans, com a exem­ple de desin­for­mació davant dels minis­tres d’Exte­ri­ors euro­peus.

Espa­nya Glo­bal no resoldrà els pro­ble­mes d’imatge de l’Estat espa­nyol. Ja es pot dir. El reno­vat arte­facte pilo­tat per l’ex-UPyD Irene Lozano –a les ordres de Bor­rell– per vet­llar pel nom d’Espa­nya al món té un entre­banc difícil­ment supera­ble: la rea­li­tat. La rea­li­tat és que la mani­fes­tació del 20-S davant d’Eco­no­mia va ser pacífica, que l’1-O els agents de la poli­cia espa­nyola i la Guàrdia Civil van ato­nyi­nar la gent que volia votar i que hi ha nou diri­gents polítics i soci­als que fa un any –o a punt de com­plir-lo– que estan en presó pre­ven­tiva acu­sats d’un delicte de rebel·lió que no van come­tre i d’altres que van optar per l’exili, segurs que a l’Estat no tin­drien un judici just. La rea­li­tat és que el Tri­bu­nal Suprem cele­brarà un judici que els experts con­si­de­ren que hau­ria de tenir lloc al Tri­bu­nal Supe­rior de Justícia de Cata­lu­nya. I que ho farà sota l’ombra del con­trol dels par­tits, com s’indi­cava en el wat­sapp del popu­lar Igna­cio Cosidó. Fei­nada ingent, la de Lozano, sobre­tot quan la rea­li­tat supera les fake news.