POLÍTICA
BARCELONA - 31 gener 2019 2.00 h

“Un sol clam de llibertat i de justícia”

 Torra i els familiars dels presos polítics reclamen unitat i serenor per afrontar l’imminent trasllat i el judici

 El president acomiada els empresonats amb la confiança que la justícia europea els acabarà donant la raó

EMILI BELLA - BARCELONA
JxCat insis­teix que la res­ti­tució de Puig­de­mont és un com­promís vigent

Solemne comiat ins­ti­tu­ci­o­nal als pre­sos polítics davant la immi­nent marxa cap a Madrid per afron­tar el judici. El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, va apel·lar ahir a la uni­tat per enfi­lar els pròxims mesos. “No esteu sols. Vam començar junts i lliu­res i aca­ba­rem junts i lliu­res”, va asse­gu­rar envol­tat de fami­li­ars dels empre­so­nats, de mem­bres del govern, de dipu­tats de Junts per Cata­lu­nya, ERC, la CUP i els comuns, de repre­sen­tants de les enti­tats i asso­ci­a­ci­ons sobi­ra­nis­tes i de l’estàtua de Sant Jordi matant el drac a la font del Pati dels Taron­gers.

El pre­si­dent va secun­dar paraula per paraula la petició d’una abraçada col·lec­tiva “en un sol clam de lli­ber­tat i de justícia” que va for­mu­lar la pre­si­denta de l’Asso­ci­ació Cata­lana pels Drets Civils, Merit­xell Lluís –pare­lla de Josep Rull–, just abans de la seva inter­venció.

Torra i Lluís van coin­ci­dir a recla­mar “sere­ni­tat i fer­mesa” en els temps a venir, espe­ci­al­ment davant del tras­llat dels pre­sos des de Lle­do­ners, Puig de les Bas­ses i Mas d’Enric fins a Soto del Real, en el cas dels homes, i Alcalá-Meco, de les dones, que començarà demà. Hi ha pre­vis­tes diver­ses mani­fes­ta­ci­ons, quan s’iniciï el tras­llat i al llarg de tot el judici.

Els fami­li­ars van expres­sar el seu agraïment a les múlti­ples mos­tres de suport que han rebut durant els últims mesos arreu del país i a les por­tes de les pre­sons i van remar­car que els repre­sa­li­ats afron­ten el judici cons­ci­ents que no han comès cap delicte, ni de rebel·lió, ni de sedició, ni de mal­ver­sació, “amb for­ta­lesa i sere­nor”. “Veuen el judici com una gran opor­tu­ni­tat per denun­ciar les arbi­tra­ri­e­tats judi­ci­als i la vul­ne­ració de drets i lli­ber­tats fona­men­tals”, va expli­car Lluís. “Aju­deu-nos a donar-los tota l’ener­gia pacífica en el moment de la seva par­tida”, va dema­nar.

Torra va donar ànims a pre­sos i fami­li­ars a les por­tes del judici i els va trans­me­tre tot el suport del govern. “Sabem que el dret inter­na­ci­o­nal, el Tri­bu­nal Euro­peu de Drets Humans ens aca­barà donant la raó”, va anti­ci­par, empa­rant-se en el fet que la con­vo­catòria i cele­bració d’un referèndum no poden ser delicte a l’Europa del segle XXI.“Cap de nosal­tres no vol que siguin jut­jats, però sabem que ells volen anar-hi i plan­tar un mirall immens davant els poders de l’Estat espa­nyol i que esde­vin­gui el més gran alta­veu de la rei­vin­di­cació de la justícia, la democràcia, els drets civils i les lli­ber­tats”, va desit­jar el pre­si­dent, que va exi­gir l’abso­lució d’uns diri­gents polítics i soci­als que “mar­xen com a pre­so­ners de l’Estat espa­nyol amb la consciència neta i tran­quil·la per haver fet allò que havien de fer, per haver fet allò que els havien dema­nat de fer”.

La demanda d’uni­tat arriba quan fa just un any que es va sus­pen­dre el ple del Par­la­ment que havia de res­ti­tuir Car­les Puig­de­mont a la pre­sidència de la Gene­ra­li­tat i l’endemà que el pre­si­dent d’ERC, Oriol Jun­que­ras, digués a Le Figaro que es va que­dar a Cata­lu­nya “per sen­tit de res­pon­sa­bi­li­tat” i que “Sòcra­tes, Sèneca o Ciceró van tenir la pos­si­bi­li­tat de fugir i no la van apro­fi­tar”. Puig­de­mont va repli­car que tindrà “paciència fins a la sentència, després cadascú expli­carà el que hagi d’expli­car”.

Ahir la sub­til excon­se­llera Clara Pon­satí, a l’exili escocès, va piu­lar la por­tada d’un lli­bre sobre Ciceró: “Estic lle­gint aquest lli­bre i us el reco­mano molt.” Per la seva banda, el vice­pre­si­dent, el repu­blicà Pere Ara­gonès, treia importància a la polèmica i reso­lia, en una entre­vista a Tele5, que “l’exili de Puig­de­mont no s’expli­ca­ria sense la presó pre­ven­tiva que s’està apli­cant injus­ta­ment a Cata­lu­nya i al revés”. També el con­se­ller d’Acció Exte­rior, Alfred Bosch, s’hi refe­ria, en aquest cas a TVE, per negar que Jun­que­ras cri­tiqués Puig­de­mont per haver anat a Bèlgica després de la decla­ració d’inde­pendència del 27-O. En aquest sen­tit, va recor­dar que la secretària gene­ral d’ERC també és a l’exili: “Coneix la situ­ació de Marta Rovira i sap que és una opció legítima.” Bosch va lamen­tar que “bona part del pro­blema” ve pel fet que el líder d’ERC i el de JxCat “no poden seure a una taula i par­lar”, ja que l’un és a Lle­do­ners i l’altre a Water­loo.

D’altra banda, el pre­si­dent del Par­la­ment, Roger Tor­rent, va dir ahir que res­pecta que Puig­de­mont pre­sentés un recurs davant del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal con­tra la decisió de la mesa de no comp­tar el vot dels dipu­tats sus­pe­sos pel Suprem que no havien desig­nat un subs­ti­tut. “És una decisió que res­pecto, però el que farem i el que hem fet sem­pre és res­pec­tar els acords del Par­la­ment”, va subrat­llar a la Cadena SER.

D’altra banda, JxCat va difon­dre ahir un vídeo en què recorda que el com­promís de res­ti­tuir Puig­de­mont “con­ti­nua vigent” i apel·la les for­ces inde­pen­den­tis­tes a tre­ba­llar per acon­se­guir-ho.

Res­pecte a la vaga gene­ral con­vo­cada per la Inter­sin­di­cal-CSC coin­ci­dint amb l’inici del judici, ava­lada per l’ANC i Òmnium, no dis­posa, en canvi, del suport de Comis­si­ons Obre­res. El sin­di­cat con­si­dera que “només” es diri­geix a una part de la soci­e­tat cata­lana, segons el seu secre­tari gene­ral, Javier Pac­heco, en decla­ra­ci­ons a Cata­lu­nya Ràdio: “Les mobi­lit­za­ci­ons que s’estan plan­te­jant a l’inici del judici són d’una part de la soci­e­tat cata­lana, que té la legi­ti­mi­tat de fer-ho, però que no inter­pel·len el con­junt de la població de Cata­lu­nya.” De moment, la UGT es manté en silenci.

Aquests dos sin­di­cats sí que van con­vo­car una atu­rada de dues hores el 3-O per rebut­jar la violència poli­cial durant el referèndum, però es van des­mar­car de la vaga gene­ral del 8 de novem­bre del 2017 per pro­tes­tar con­tra les penes de presó impo­sa­des als mem­bres del govern per haver orga­nit­zat l’1-O.

No esteu sols. Vam començar junts i lliures i acabarem junts i lliures
Quim Torra
PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Ajudeu-nos a donar-los tota l’energia pacífica en el moment de la seva partida
Meritxell Lluís
PARELLA DE JOSEP RULL

La CE confia en un judici “just”

La Comissió Europea “no té motius per dubtar” que el judici als líders independentistes per l’organització del referèndum de l’1-O serà “just”, segons afirma el vicepresident primer de la Comissió Europea, Frans Timmermans, en una resposta parlamentària als eurodiputats d’ERC Josep Maria Terricabras i Jordi Solé. El dirigent neerlandès assegura que no hi ha “motius per dubtar que el dret a un judici just està garantit” a Espanya i insisteix que no té indicis de “vulneracions del principi de separació de poders en relació amb la independència judicial a Espanya”. Els eurodiputats republicans li preguntaven si es pot garantir un judici just als presos polítics independentistes catalans tenint en compte els missatges de Whatsapp filtrats del portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, en què es vantava d’haver aconseguit el control del judici del procés “per la porta del darrere”.