POLÍTICA
BARCELONA - 31 març 2019 3.00 h

Vox crida a la “reconquesta” i a intervenir la Generalitat

 Abascal congrega 5.000 persones i les anima a resistir contra el “separatisme” i a lluitar per la unitat d’Espanya

 Una protesta antifeixista acaba amb aldarulls, set detinguts i cinc ferits

ROSA M. BRAVO - BARCELONA

Amb un to bel·licista més propi de l’edat mit­jana que del segle XXI, les pri­me­res espa­ses de Vox, capi­ta­ne­ja­des per San­ti­ago Abas­cal –Santi per als fidels–, van fer ahir el seu pri­mer míting a Bar­ce­lona, en què van ani­mar els prop de 5.000 con­gre­gats, segons la Guàrdia Urbana, a “defen­sar la lli­ber­tat i la uni­tat d’Espa­nya” i a con­ti­nuar sent “els valents” que plan­ten cara als embats del “sepa­ra­tisme” i a la “covar­dia” dels par­tits de dre­tes. I van anun­ciar que, si gover­nen, inter­vin­dran la Gene­ra­li­tat, els Mos­sos i TV3. “La recon­questa ha començat”, va pro­cla­mar Javier Ortega Smith, número 2 del par­tit ultra­dretà, exmi­li­tar i advo­cat de Vox en el judici a l’1-0. A l’acte es va pre­sen­tar Igna­cio Gar­riga com a alcal­da­ble de Vox a Bar­ce­lona.

La crida a la resistència i a la defensa de la uni­tat d’Espa­nya van ser els eixos sobre els quals va pivo­tar el dis­curs de Vox, en un acte a l’avin­guda de Maria Cris­tina on la nota de color eren el groc i el ver­mell de la roji­gualda i el blanc i el verd de l’emblema de Vox. De tant en tant se sen­tien les sire­nes de les fur­go­ne­tes dels anti­a­va­lots dels Mos­sos i de l’helicòpter poli­cial, que trac­ta­ven d’allu­nyar de la plaça d’Espa­nya una pro­testa anti­fei­xista con­tra la presència de Vox que va aca­bar amb un con­te­ni­dor cre­mat, el llançament de pedres con­tra els agents i set per­so­nes detin­gu­des i cinc ferits. Una pro­testa que va ser­vir a Abas­cal per car­re­gar con­tra l’alcal­dessa de Bar­ce­lona, Ada Colau, a qui va acu­sar de “dei­xar-nos al car­rer a mercè dels ter­ro­ris­tes” per la nega­tiva a cedir el Palau Sant Jordi a l’acte dels ultra­dre­tans amb l’argu­ment d’uns tre­balls de man­te­ni­ment.

“Bar­ce­lona és pàtria dels valents i esce­nari dels afli­gits”, va asse­gu­rar Abas­cal, que va rei­vin­di­car els votants de Vox com els únics garants del sen­tit comú davant d’uns par­tits “sepa­ra­tis­tes que s’hau­rien d’expul­sar de la lega­li­tat”, d’un govern, en referència al PSOE, “que us deixa sols al lloc on és més difícil defen­sar les coses nor­mals” i d’una dreta que oscil·la entre “la covar­dia” del PP i la vel·leïtat de Ciu­ta­dans, als quals va acu­sar de no man­te­nir sem­pre els matei­xos prin­ci­pis. Un dis­curs que va fer les delícies d’un públic que tant ballava al so de Manolo Esco­bar com vic­to­re­java la Guàrdia Civil i la Policía Naci­o­nal.

Enmig de les cri­des a la resistència i la lluita per una Espa­nya unida –“La uni­tat d’Espa­nya es defensa fins a les últi­mes con­seqüències”, va adver­tir Abas­cal– es van colar unes poques pro­pos­tes en cas de gover­nar: “Sus­pen­drem l’auto­no­mia i arra­bas­sa­rem la Gene­ra­li­tat als col­pis­tes, dis­sol­drem els Mos­sos després d’haver res­ca­tat els lle­ials, inter­vin­drem TV3 i no per­me­trem que els ene­mics d’Espa­nya dic­tin la política naci­o­nal.” A aquests ene­mics, segons Vox, els espera un destí: “No per­me­trem que al cap­da­vant de la Gene­ra­li­tat hi hagi un col­pista i recla­ma­rem a través de la fis­ca­lia la detenció de Torra”, va dir, i Ortega Smith va afir­mar que “Puig­de­mont anirà a la presó”.

El bus de l’amor del PSC i el color “contra els rancis”

R.M.B.

L’acte de Vox va motivar ahir la convocatòria d’actes alternatius per reivindicar una Barcelona “oberta, tolerant, diversa i orgullosa”. Així ho va defensar el president del PSC a Barcelona i candidat a l’alcaldia, Jaume Collboni, en la presentació del “bus de l’amor” que circularà per Barcelona amb les paraules “antifeixisme“, “feminisme”, “diversitat“ i “orgull” retolades per difondre aquests valors.

A la ronda de Sant Antoni col·lectius feministes van organitzar l’acte ‘A Barcelona l’amor guanya l’odi’, que va servir per defensar una ciutat “oberta”, “lliure”, “plural” i “orgullosament diversa” en contraposició amb els que volen tornar-la “al No-Do i al blanc i negre”, segons l’alcaldessa. Ada Colau va afirmar que “els rancis”, sense anomenar Vox, “buscaven la provocació, que acabéssim odiant com ells, i això és el que no permetrem”.