OPINIÓ
31 desembre 2018 2.00 h

KEEP CALM

Un any per ressituar-se

LLUÍS FALGÀS
Tot fa intuir que el procés serà més llarg d’allò que pre­ve­ien els seus defen­sors i els seus detrac­tors. No seran divuit mesos, ni dinou

Els par­tits polítics aca­ben l’any inten­tant res­si­tuar-se després de la forta bat­ze­gada de l’any ante­rior. Pro­cla­mació sense efec­ti­vi­tat de la República, judi­cis, pre­sos, exi­li­ats, etc. L’any 2017 va ser l’any tre­pi­dant. El 2018, l’any de pair-ne les con­seqüències. Un any dolorós man­te­nint viva la força inde­pen­den­tista. L’espe­rit inde­pen­den­tista con­ti­nua amb el mateix per­cen­tatge ciu­tadà. Enmig del dolor, no ha aug­men­tat. Tot fa intuir que el procés serà més llarg d’allò que pre­ve­ien els seus defen­sors i els seus detrac­tors. No seran divuit mesos, ni dinou. Seran molts anys. Aquest any 2018 ha ser­vit per res­si­tuar-se. Un any en què era difícil pre­veure tot allò que ha anat suc­ceint. Ningú creia que l’extrema dreta de Vox entra­ria en el mapa polític amb 12 dipu­tats a Anda­lu­sia. Ningú va intuir que a finals de maig, i després de la demo­li­dora sentència del cas Gürtel, una moció de cen­sura del PSOE amb el suport dels inde­pen­den­tis­tes posés fi al govern de Mari­ano Rajoy i obrís una nova etapa al PP amb Pablo Casado.

Pedro Sánchez ha esde­vin­gut aquest any 2018 un “mis­teri” en la política. Fou inèdit que, un any després de recu­pe­rar el con­trol del seu par­tit, es con­vertís en pre­si­dent del govern espa­nyol. Sánchez és l’inter­lo­cu­tor llunyà de Quim Torra, al qual avui manté la porta oberta gràcies a la mino­ria al Congrés que con­di­ci­ona el seu govern. Una inter­lo­cució que cal­dria apro­fi­tar perquè difícil­ment Cata­lu­nya tindrà noves opor­tu­ni­tats amb un govern espa­nyol amb l’actual debi­li­tat par­la­mentària.

El 2018 acaba amb els ulls posats en el judici i en les sentències. Al llarg d’uns mesos caldrà creure que les sentències no estan dic­ta­des. Vol­dria creure que hi haurà justícia mal­grat els pre­ce­dents i la poca fe que des­perta tot ple­gat. Els ulls també esta­ran posats en les elec­ci­ons del maig –euro­pees, muni­ci­pals i autonòmiques–. Les mes impor­tants sens dubte seran les muni­ci­pals. Ho poden fer can­viar tot de dalt a baix. Bon any.